Podmienky ochrany osobných údajov

 

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom o ochrane osobných údajov.

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť ANZEN, s.r.o., Jelenecká 61, 949 01 Nitra, Slovenská republika, prevádzkovateľ ANZEN, s.r.o., Jelenecká 61, 949 01 Nitra, IČO: 48129208, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom, a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti Anzen s.r.o..

 

Aké údaje zhromažďujeme?

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. 

 

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

 

Ako môžete existenciu týchto dát ovplyvniť?

Po zalogovaní do eshopu www.hustevlasy.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na info@hustevlasy.sk.

 

Ochrana súkromia

 

Prevádzkovateľ webu, spoločnosť ANZEN, s.r.o., Jelenecká 61, 949 01 Nitra, IČO: 48129208 IČ-DPH: SK2120052913, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Nitre, vložka č. 38725/B, (ďalej len „prevádzkovateľ“) je správcom osobných údajov fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.hustevlasy.sk tovar (ďalej len „kupujúci“), zadávaných pri registrácii, objednávke či reklamácii. Kupujúci prehlasuje, že svoje osobné údaje poskytol dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním v evidencii prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto osobné údaje bude používať len za účelom registrácie a prihlasovania sa na stránke, zabezpečenia plynulého toku objednávok, dodávok, reklamácií, zasielania informácií o jeho vlastných produktoch, resp. produktoch jeho obchodných partnerov. Zasielanie informačných e-mailov môže kupujúci zrušiť/deaktivovať vlastnoručne v sekcii Môj profil alebo môže o deaktiváciu požiadať prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Rovnako kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, najmä skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.