Obchodné podmienky

 1. Všeobecné informácie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hustevlasy.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti

Predávajúceho – prevádzkovateľa webu:

ANZEN, s.r.o.

Jelenecká 61

949 01 Nitra

Slovenská republika

IČO: 48129208

IČ DPH: SK2120052913

Spoločnosť je zapísaná v OR NR Vl. č.:  38725/B, oddiel: Sro

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúceho:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou odoslanou elektronickou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

(ďalej len „kupujúci“)

pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.hustevlasy.sk (ďalej len HusteVlasy).

 

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 28.6.2019

Kontaktné údaje predávajúceho:

Tel.: +421 944 330 203

info@hustevlasy.sk

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu HusteVlasy sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov. Ak nebude objednávka obsahovať požadované náležitosti, pokladá sa za neúplnú a systém ju nemôže akceptovať. Navyše predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škody vzniknuté chybným vyplnením tohto formulára kupujúcim. 

 

 1. Cenové podmienky

Všetky ceny v on-line e-shope sú konečné vrátane DPH. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane poplatkov za dopravu tovaru. Náklady na dopravu sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady. 

Predávajúci si vyhradzuje právo upravovať (znižovať/zvyšovať) ceny tovaru uvedené na stránke HusteVlasy. Nové ceny sa stávajú platnými dňom ich uverejnenia. Takáto úprava sa nevzťahuje na tovar už objednaný kupujúcim. 

Akciové ceny platia po dobu časovo určenú. Jednotlivé zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať.

 1. Platba za tovar

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny za tovar. Celková cena objednávky môže byť kupujúcim zaplatená:

 • na dobierku
 • bankovým prevodom
 • platobnou kartou
 • Google pay
 • Apple pay

Ku každej zásielke je priložená faktúra, daňový doklad, ktorá je zároveň záručným listom.

Kupujúci môže požiadať predávajúceho i o darčekové balenie tovaru. V tomto prípade si kupujúci zaúčtuje príplatok.

 1. Dodanie tovaru

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Doba dodania, ktorá je uvádzaná na stránke predávajúceho je orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. Dodávanie tovaru je realizované výlučne počas pracovných dní.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho viditeľného poškodenia je nevyhnutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách vzniknutých počas prepravy. Za tieto škody je zodpovedný prepravca. Ak kupujúci prevezme tovar i napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho.

 1. Reklamácia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke predávajúceho HusteVlasy a tiež práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho s tým súvisiace.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Tým sa pre kupujúceho stáva reklamačný poriadok záväzným.

I. Poškodenie vzniknuté prepravou zásielky

Kupujúci je povinný pri prevzatí skontrolovať stav zásielky a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak aj napriek tomu zistí kupujúci až po prevzatí, že je zásielka poškodená, je povinný čo najskôr informovať predávajúceho na: info@hustevlasy.sk. Do e-mailu je povinný uviesť svoje meno, číslo objednávky a popis poškodenia.

 

II. Záručná doba a záručné podmienky

Na dodaný tovar je kupujúcemu poskytnutá 24 mesačná záručná doba, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté neodborným používaním výrobku, ani za škody spôsobené treťou mocou a chybnou manipuláciou. Na takéto závady sa záruka nevzťahuje.

Záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie výrobku (alebo jeho častí), spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za jeho vadu a nie je preto dôvodom na reklamáciu.

III. Postup pri reklamácii

Kupujúci vytlačí a vyplní Reklamačný formulár  (pre stiahnutie kliknite sem).

Kupujúci osobne alebo prepravnou službou dopraví na svoje vlastné náklady tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) a kompletne vyplneným Reklamačným formulárom na adresu predávajúceho, t.j. ANZEN, s.r.o., Štefánikova 490/199, 956 31 Krušovce.

Ak Reklamačný formulár nie je kompletne vyplnený alebo k nemu nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru, predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich požadovaných dokladov.

Pri zasielaní poštou je kupujúci povinný tovar starostlivo zabaliť. Za prípadné poškodenie v priebehu prepravy nenesie predávajúci zodpovednosť. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

O zahájení reklamácie bude kupujúci informovaný na e-mailovej adrese, uvedenej v Reklamačnom formulári.

Podľa požiadavky kupujúceho predávajúci vyrieši reklamáciu výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.

Celková kúpna cena za vrátený tovar bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v Reklamačnom formulári a to do 14 dní odo dňa prijatia kompletne vyplneného Reklamačného formulára spolu s potrebnými dokladmi a reklamovaným tovarom predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 

IV. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať reklamačný poriadok. Zmeny a doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke HusteVlasy.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má zo zákona právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť t.j. na adresu:

 

ANZEN, s.r.o.

Štefánikova 490/199

956 31 Krušovce

Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar musí byť kompletný a nepoškodený. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

Kupujúci berie na vedomie, že odstúpiť od zmluvy nie je možné v prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. 

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete TU

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Kupujúci tiež berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i  poskytnuté darčeky. 

 1. Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim  alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@hustevlasy.sk).  Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Takýmito subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK. 

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Dozor a dohľad nad poskytovanými službami vykonáva: 

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

P.O.BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 

tel. č.:   037/7720 001

           037/7720 034

fax č.: 037/ 7720 024 

e-mail: nr@soi.sk

 

Slovenská Republika